بیشتر بدانیم

بیمه های حمل کالا قراردادی است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل حق بيمه‌اي كه از بيمه گذار دريافت مي‌كند متعهد مي‌شود چنانچه در جريان حمل كالا از نقطه‌اي به نقطه ديگر درنتيجه وقوع خطرهاي موضوع بيمه (شرایط بیمه نامه)، كالا تلف شده و يا دچار خسارت شود و يا بيمه‌گذار هزينه هائي در رابطه با اين خطرات متحمل شود، زيان وارده را جبران نمايد.

امروزه پوشش بیمه ای حمل و نقل عامل بسیار مهمی در حفظ ثروتهای یک جامعه به حساب می آید . به همین دلیل صاحبان کالا برای حفظ سرمایه های خود باید آنها را در زمان حمل تحت پوشش بیمه باربری قرار دهند .

انواع بیمه نامه های باربری

– بیمه نامه های وارداتی
– بیمه نامه های صادراتی
– بیمه نامه های داخلی

شرایط

ماده ۳- حمل كالا با كشتي طبقه بندي شده: حمل دريايي كالاي مورد بيمه بايد به وسيله كشتي طبقه بندي شده انجام شود در غير اينصورت بيمه گذار موظف است مشخصات كشتي و يا شناور هاي مورد نظر را قبل ازشروع حمل به بيمه گر اعلام و موافقت او را اخذ نمايد. چنانچه حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده بدون اطلاع بيمه گذارانجام شده باشد بيمه گذار موظف است بلافاصله پس از اطلاع، مراتب رابه بيمه گر اعلام و شرايط و اضافه نرخ مربوط به حمل كالاي مورد بيمه با كشتي طبقه بندي نشده را قبول كند.
ماده ۴– وظيفه بيمه گذار در ارائه اطلاعات به بيمه گر: بيمه گذار موظف است كليه اطلاعات راجع به حمل كالا و دفعات آن از جمله مشخصات وسيله يا وسايل حمل، حداكثر ارزش كالا در هر حمل، تاريخ حركت آنها و همچنين بهاي هر قسمت از محمولات بيمه شده را قبل يا بلافاصله بعد از حمل و به هر حال قبل از ورود وسيله حمل به مقصد به بيمه گر اعلام نمايد. در غير اينصورت بيمه گر حسب مورد بر اساس مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بيمه عمل خواهد نمود.
ماده ۵– ارزش كالاي مورد بيمه: چنانچه بين بيمه گذار و بيمه گر توافق خاصي نشده باشد قيمت كالاي مورد بيمه، معادل مجموع قيمت خريد كالا، هزينه حمل و ساير هزينه هاي متعارف خواهد بود.
تبصره ـ بيمه گر مي تواند در صورت تقاضاي بيمه گذار، با دريافت حق بيمه متعلقه خسارت عدم النفع مربوط به اين بيمه نامه را به مقدار مورد توافق (حداكثر به ميزان ده درصد قيمت كالاي مورد بيمه مندرج دراين ماده)، بيمه نمايد.
ماده ۶- كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه مي شوند: در مورد كالاهايي كه به صورت جفت يا دست عرضه مي شوند مسؤوليت بيمه گر بدون توجه به ارزش جفت يا دست بودن آن، بيش ازنسبت قيمت بيمه شده قسمت خسارت ديده به مبلغ بيمه شده جفت يا دست نخواهد بود مگر آن كه بطور صريح توافق ديگري شده باشد.
ماده ۷- حمل مواد مخدر تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آن كه:
۱ـ نام ماده مخدر و كشورهاي صادر كننده و وارد كننده آن بطور صريح در بيمه نامه درج شده باشد.
۲ـ پروانه يا گواهي اجازه ورود محموله از مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر به آنجا وارد مي شود يا پروانه يا گواهي مرجع صلاحيت دار كشوري كه ماده مخدر از آنجا صادر شده است مبين اينكه كشور گيرنده ماده مخدر، صدورآن محموله به مقصد مندرج در بيمه نامه را تاييد كرده است جزو مدارك خسارت به بيمه گر تسليم شود.
۳ـ مسير حمل ماده مخدر، مسير معمولي و عادي براي حمل آن نوع مواد تلقي شود.
ماده ۸- وظايف بيمه گذار در صورت وقوع خسارت: بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي ملزم به رعايت موارد ذيل هستند:
۱ـ براي هر بسته اي كه مفقود شده بلافاصله از متصديان حمل و يا مقام هاي بندر يا متصرفان ديگر كالاي مورد بيمه به طور كتبي درخواست خسارت نمايند.
۲ـ در مورد خسارات مشهود به محض اطلاع و قبل از تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه از متصديان حمل و يا ساير متصرفان كالا بطور كتبي تقاضاي بازديد كنند و براي خساراتي كه هنگام بازديد مشخص مي گردد گواهي مربوطه را كه به امضاي آنها رسيده باشد دريافت و از نامبردگان درخواست پرداخت خسارت نمايند.
۳ـ در مواردي كه از سالم بودن كامل كالاي مورد بيمه مطمئن نباشند رسيد بدون قيد و شرط به متصديان حمل ندهند و با درج موضوع دربارنامه يا رسيدي كه به متصديان حمل مي دهند حق خود را براي مطالبه خسارت محفوظ نگهدارند.
۴ـ هرگاه موقع تحويل گرفتن كالاي مورد بيمه، زيان يا آسيبي مشهود نباشد بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ تحويل گرفتن كالا و اطلاع از خسارت، مراتب را بطور كتبي با پست سفارشي يا اظهارنامه به متصديان حمل اعلام نمايند.
۵ـ در مواردي كه موسسه حمل تمام يا قسمتي ازكالاي موردبيمه را به بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي تحويل ندهد نامبردگان موظفند كه پس از تنظيم صورت مجلس كسر تخليه، گواهي كتبي عدم تحويل را از موسسه مزبور بخواهند. در صورتي كه گواهي عدم تحويل در موعدهاي زير صادر نشود بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي بايد حداكثر طي يك هفته با اظهار نامه رسمي از موسسه حمل درخواست خسارت بنمايند و مراتب را به بيمه گر اطلاع دهند:
– درصورت حمل با كشتي، حداكثر هفت ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از كشتي.
– در صورت حمل با كاميون و قطار، حداكثر هفت ماه پس از ورود وسيله حمل به مرز كشور مقصد.
– در صورت حمل با هواپيما، حداكثر سه ماه پس از تخليه كالاي مورد بيمه از هواپيما.
۶ـ بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در مورد خسارت مشهود كه به موجب اين بيمه نامه بيمه گر تعهد جبران آن را دارد، چنانچه مورد بيمه در يد متصديان حمل و نقل است قبل و يا بلافاصله پس از تحويل گرفتن كالا از آنها و چنانچه خسارت در انبار گمرك مشاهده شود، قبل از تحويل گرفتن از انبار ضمن تنظيم صورت مجلس گمركي مراتب را به بيمه گر اعلام نموده و درخواست بازديد از كالا را بنمايد.

ماده ۹- اختيارات بيمه گر در كالاي خسارت ديده مورد بيمه: بيمه گر در صورت توافق با بيمه گذار مي تواند كالاي خسارت ديده و نجات داده شده مورد بيمه را تعمير، تعويض و يا تصاحب نمايد. در صورتي كه بيمه گر در مقابل پرداخت خسارت كامل (حسب مورد با يا بدون كسر فرانشيز) قسمت آسيب ديده كالاي مورد بيمه را تصاحب كند بيمه گذار موظف است مالكيت قسمت مربوط را به بيمه گر منتقل نمايد همچنين بيمه گر بايد تعمير و يا تعويض كالاي مورد بيمه خسارت ديده را در مدتي كه عرفا كمتر از آن ميسر نيست انجام دهد.
ماده ۱۰– مدارك درخواست خسارت: براي درخواست خسارت، بيمه گذار يا نمايندگان و يا ذينفعان وي موظفند در اسرع وقت اسناد و مدارك لازم از جمله موارد زير را حسب نوع خسارت به بيمه گر تسليم نمايند:
۱ـ اصل بيمه نامه يا گواهي بيمه.
۲ـ اصل سياهه (فاكتور) كالاي مورد بيمه با مشخصات كامل و صورت توزين و بسته بندي.
۳ـ اصل بارنامه ها و يا قرار داد حمل.
۴ـ صورت وضعيت كالاي مورد بيمه در موقع تحويل گرفتن و صورت وضعيت ميزان توزين كالا در آخرين مقصد مندرج در بيمه نامه.
۵ـ مكاتبات متبادله با متصديان حمل و اشخاص مندرج در ماده ۸
۶ـ در صورت عدم تحويل كالاي مورد بيمه علاوه بر اسناد و مدارك فوق، برگ رسمي گواهي عدم تحويل كه موسسه حمل صادر كرده است هم بايد با توجه به مقررات مندرج در بند ۵ از ماده ۸ به بيمه گر تسليم گردد.
۷ـ پروانه گمركي (برگ سبز) و صورت مجلس كشف اختلاف در صورت صدور.
۸ـ گواهي مبدا.
۹ـ قبض انبار گمرك.
۱۰ـ گزارش بازديد خسارت كه بايستي توسط يكي از اشخاص يا موسسات مجازي كه توسط بيمه مركزي ايران معرفي گرديده اند تهيه شده باشد.
چنانچه بيمه گر علاوه بر اسناد مذكور به مدارك ديگري نياز داشته باشد بايد بلافاصله از بيمه گذار مطالبه نمايد و بيمه گذار موظف است مدارك مورد نياز را در اختيار او قرار دهد.
ماده ۱۱- مهلت پرداخت خسارت: بيمه گر مكلف است حداكثر طي چهار هفته پس از دريافت اسناد و مدارك لازم كه به استناد آنها بتواند حدود تعهد خود را احراز و مقدار خسارت وارده را تعيين كند، خسارت را پرداخت نمايند.
ماده ۱۲- اصل جانشيني: بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسؤول وقوع حادثه يا خسارت هستند جانشين بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با اين اصل باشد بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير بيمه گذار تمام يا قسمتي ازخسارات را پرداخت نكند.
ماده ۱۳- بازديدكنندگان: بازديد نمايندگان بيمه گر يا موسسات مجاز بازديدكننده از خسارت و ارائه گزارش بازديد از سوي آنها به منزله قبول تعهد از طرف بيمه گر نيست.
ماده۱۴- كتبي بودن اظهارات: هرگونه پيشنهاد و اظهار بيمه گذار و بيمه گر بايد بصورت كتبي به آخرين نشاني اعلام شده طرف مقابل ارسال گردد.
ماده ۱۵- مهلت حمل كالاي مورد بيمه: بيمه گذار موظف است كالاي مورد بيمه را حداكثر تا دوسال بعد از تاريخ صدور بيمه نامه حمل نمايد. در غير اينصورت، بيمه نامه فاقد اعتبار است و بيمه گر تعهدي براي جبران خسارات مربوط به كالاهايي كه بعد از مهلت مقرر حمل مي شود ندارد. حق بيمه مربوط به كالاهاي حمل نشده با ارايه مستندات لازم توسط بيمه گذار قابل استرداد خواهد بود. بيمه گر و بيمه گذار مي توانند قبل از پايان مهلت حمل، درباره تمديد آن توافق نمايند.
ماده ۱۶- ارجاع به داوري: طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي توانند يك نفر داور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين، هريك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي مي كند. داوران منتخب، داور سومي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا راُي داوري را صادر مي كنند. در صورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر يك از طرفين قرارداد مي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين، حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود.
ماده ۱۷– مهلت اقامه دعوا: هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان، فسخ و يا انقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث منجر به خسارت، از تاريخ وقوع آن اقامه شود و پس از دوسال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك نوبت توسط هر يك از طرفين با اظهار نامه رسمي قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، به مدت باقي مانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.