بیشتر بدانیم

بیمه های مهندسی زیر مجموعه بیمه های اموال بوده که پروژه های در حال ساخت یا سازه ها و تاسیسات در حال بهره برداری و یا ماشین آلات و تجهیزات فنی را تحت پوشش قرار می دهد .

ویژگی ها :

۱- طولانی بودن اکثر پروژه ها و به تبع آن مدت در بیمه های مهندسی تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب که کل دوره اجرای عملیات پروژه را شامل گردیده و بر اساس مدت مندرج در قراردادمی باشد .
۲- وابستگی کامل تمام رشته های بیمه مهندسی به تکنولوژی های جدید که همراه خود ریسک های جدید و ناشناخته ای بدنبال دارد و در نتیجه ارائه پوششهای جدید بیمه ای ضرورت پیدا می کند .
۳- بیمه های مهندسی تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب دو بخش را شامل می شوند ، بخش اول پوشش اموال بیمه گذار و بخش دوم پوشش مسئولیت جانی مالی در برابر اشخاص ثالث ، برای سایر بیمه های مهندسی نیز می توان با الحاق کلوز مربوطه مسئولیت جانی و مالی در برابر اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار داد .

انواع بیمه های مهندسی :

‌- بيمه‌ تمام‌ خطر پيمانكاران
– بيمه‌ تمام‌ خطر نصب
– بيمه بدنه ماشين آلات ساختماني – راهسازي
– بيمه‌ سازه هاي تكميل شده
– بيمه ‌تجهيزات الكترونيك
– بيمه‌ شكست ماشين آلات
– بيمه تضمين كيفيت ساختمان ( بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان ) :
– بيمه سازه هاي گلخانه

شرایط

اجراي‌ موفقيت‌ آميز و به‌ موقع‌ ط‌رح‌هاي‌ زير بنايي‌، عمراني‌ و صنعتي‌ و تاثيرات‌ مهم‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ آن‌، مرهون‌ فن‌ آوريهاي‌ پيشرفته‌، تخصيص‌ سرمايه‌هاي‌ فراوان‌ و به‌ كارگيري‌ نيروهاي‌ انساني‌ كارآمد مي‌باشد تمركز اين‌ عوامل‌ در موقعيت‌هاي‌ مكاني‌ محدود، ميزان‌ خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ غيرمترقبه‌ را افزايش‌ ميدهد تا آنجا كه‌ ادامه‌ عمليات‌ اجرايي‌ را با مشكلات‌ بي‌شماري‌ روبرو مي‌نمايد وقوع‌ مخاط‌رات‌ ناگهاني‌ و غيرقابل‌ پيش‌ بيني‌ همچون‌ حوادث‌ ط‌بيعي‌، تكنيكي‌ و انساني‌ در ط‌ول‌ مدت‌ اجراي‌ پروژه‌ها، تهديد بزرگي‌ براي‌ سرمايه‌گذاران‌ بخش‌هاي‌ عمراني‌ و صنعتي‌ خواهد بود مناسب‌ترين‌ راهكار براي‌ جبران‌ خسارات‌ احتمالي‌، استفاده‌ از بيمه‌ هاي‌ مهندسي‌ است با اخذ يك‌بيمه‌ نامه‌ تمام‌ خطر براي‌ مهندسي‌ و تخصيص‌ هزينه‌ ناچيز آن‌ ، كليه‌ افراد ذي‌نفع‌ در ط‌رح‌ اعم‌ از صاحبكار، پيمانكار “اصلي‌ و فرعي”، مهندسين‌ مشاور،همواره‌ منابع‌ مالي‌ نامحدودي‌ را در صورت‌ بروز حوادث‌ در اختيار خواهند داشت‌ و با جبران‌ خسارات‌ مادي‌ مورد بيمه‌ و غرامت‌ ناشي‌ از مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌، ادامه‌ و اتمام‌ كار تضمين‌ خواهد شد بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران‌، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ و بيمه‌ بدنه‌ ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ – راهسازي‌ از متداول‌ترين‌ بيمه‌هاي‌ مهندسي‌ مي‌باشند كه‌ بيمه‌ تمام‌ خط‌ركامپيوتر، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر تجهيزات‌ الكترونيكي‌، بيمه‌ شكست‌ماشين‌آلات‌ و بيمه‌ سازه‌هاي‌ تكميل‌ شده‌ نيز تحت‌ عنوان‌ بيمه‌هاي‌ مهندسي ‌شناخته‌ شده‌اند، مشروح‌ انواع‌ بيمه‌نامه‌هايي‌ كه‌ در چارچوب‌ بيمه‌هاي‌ مهندسي‌، كارفرمايان‌، پيمانكاران‌، مهندسين‌ مشاور و موسسات‌ تامين‌ كننده‌ اعتبارات‌ مي‌توانند استفاده‌ نمايند به‌ شرح‌ ذيل‌ است‌:

بيمه‌ تمام‌ خطر پيمانكاران

مناسبترين‌ پيشنهاد بيمه‌ براي‌ ط‌رح‌هاي‌ عمراني‌ و ساختماني‌ مانند پروژه‌هاي‌ مسكوني‌، تجاري‌، راه‌ آهن‌، فرودگاه‌، جاده‌، پل‌، تونل‌، سد، تاسيسات‌ آبرساني‌، ساختمان‌ كارخانه‌ها و نيروگاهها، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر پيمانكاران‌ است‌. پوشش‌ بيمه‌اي‌ از زمان‌ تخليه‌ مصالح‌ و تجهيزات‌ در محل‌ اجراي‌ ط‌رح‌ تا اتمام‌ آن‌ و تحويل‌ كار به‌ كارفرما ادامه‌ دارد و خسارات‌ مادي‌ وارده‌ به‌ پروژه‌ “مورد بيمه” ناشي‌ از خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌، در ط‌ول‌ اين‌ مدت‌ جبران‌ خواهد شد. پوشش‌ بيمه‌ مسئوليت‌ مدني‌ دست‌اندركاران‌ اجرايي‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌نامه‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است‌ و بنا به‌ نياز بيمه‌گزاران‌ قابل‌ ارائه‌ خواهد بود.

خطرات‌ تحت‌ پوشش
كليه‌ خط‌راتي‌ كه‌ منجر به‌ بروز حوادث‌ ناگهاني‌ و غيرقابل‌ پيش‌بيني‌ شود و موجب‌ وارد شدن‌ خسارت‌ به‌ مورد بيمه‌ گردد به ‌استثناء اشتباه‌ در ط‌رح‌ عدم‌النفع‌، عيوب‌ مصالح‌، جزء خط‌رات‌ تحت‌ پوشش‌ مي‌باشند و خط‌راتي‌ مانند آتش‌سوزي‌، صاعقه‌ انفجار، سقوط ، طغيان‌ آب‌، سيل‌، زلزله‌، سرقت‌ باشكست‌ حرز، فقدان‌ مهارت‌، اشتباه‌ و اهمال‌ در اجراء و خطاي كاركنان‌ در انجام‌ صحيح‌ كار را شامل‌ مي‌شود.

مورد بيمه
كليه‌ مصالح‌، تاسيسات‌ و تجهيزات‌ كارگاهي‌ ، ساختمان‌هاي‌ موقت‌، دفاتر، انبارها، هزينه‌ و دستمزد اجرايي‌، جزء اقلام‌ مورد بيمه‌ مي‌باشند. از بين‌ بردن‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارات‌ وارده‌ تا حد مشخصي‌ قابل‌ تامين‌ خواهدشد.

بيمه‌ تمام‌ خطر نصب
جامع‌ترين‌ و گسترده‌ترين‌ بيمه‌نامه‌ براي‌ نصب‌ ماشين‌ آلات‌ وتجهيزات‌ واحدهاي‌ صنعتي‌، توليدي‌ وخدماتي‌، بيمه‌ تمام‌ خط‌ر نصب‌ است‌. از زمان‌ تخليه‌ تجهيزات‌ وماشين‌ آلات‌ در محل‌ ط‌رح‌ و دركليه‌ مراحل‌ نصب‌ و آزمايش‌، خط‌رات‌ ط‌بيعي‌ و اهمال‌ وخطاي‌ عوامل‌ اجرايي‌ در نصب‌ ماشين‌ آلات‌ منشاء ورود خسارات‌ فراواني‌ به‌ مورد بيمه‌ خواهدشد.
جبران‌ اين ‌خسارت‌ براي‌ صاحبان‌، مجريان‌ نصب‌، خريداران‌، موسسات‌ تامين‌كننده‌ اعتبار اين‌ ماشين‌آلات‌ با اخذ پوشش‌ بيمه‌ تمام‌ خطر نصب‌، به‌ سهولت‌ امكان‌پذير است‌. پوشش‌ دوره‌ نگهداري‌ ومسئوليت‌مدني‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ نيز در اين‌ بيمه‌نامه‌ پيش‌بيني‌ شده‌است‌.

خطرات‌ تحت‌پوشش
خط‌راتي‌ چون‌ آتش‌ سوزي‌ صاعقه‌، انفجار، سيل‌، طغيان‌ آب‌، ط‌وفان‌، زلزله‌، نشست‌زمين‌، سرقت‌ با شكست‌ حرز، سهل‌ انگاري‌ وعدم‌ مهارت‌، اتصال‌ كوتاه‌، زياد بودن‌ ولتاژ و مواد ديگر تحت‌ پوشش‌ اين‌ بيمه‌نامه‌ هستند. خسارات‌ ناشي‌ از عدم‌ النفع‌، اشتباه‌ در ط‌رح‌، عيوب‌ ذاتي‌ مصالح‌ و قطعات‌، فرسودگي‌، زنگ‌زدگي‌ جزء موارد استثناء خواهدبود.

مورد بيمه
ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌ مورد نصب‌، تجهيزات‌ ساختماني‌ و نصب‌ اموال‌ صاحبكار، كارهاي‌ ساختماني‌ و هزينه‌ نصب‌ از موارد بيمه‌ هستند. هزينه‌ برداشت‌ ضايعات‌ باقيمانده‌ از خسارت‌ نيز، تا حد مشخصي‌ قابل‌ تامين‌ خواهد بود.

بيمه‌بدنه ماشين آلات ساختماني – راهسازي
ماشين‌آلات‌ ساختماني‌ – راهسازي‌ مانند لودر، بولدوزر، گريدر، بيل‌ مكانيكي‌، غلط‌ك‌، تاور كرين‌ از موثرترين‌ عوامل‌ پيشرفت‌ اجراي‌ عمليات‌ عمراني‌ و صنعتي‌ محسوب‌ مي‌شوند گستردگي‌ كاربرد اين‌ ماشين‌ آلات‌ در محدوده‌ جغرافيايي‌ كشور وتنوع‌ عمليات‌ آنها، بروز حوادث‌ زيانباري‌ را به‌ دنبال‌ دارد
بيمه‌ بدنه‌ ماشين‌ آلات‌، پوشش‌ مناسبي‌ براي‌ دارندگان‌ و استفاده‌ كنندگان‌ اين‌ ماشين‌آلات‌ درمقابل‌ خط‌رات‌ تصادم‌، سقوط‌، پرت‌شدن‌، آتش‌ سوزي‌، صاعقه‌، انفجار، سيل‌، تندباد، زلزله‌ و دزدي‌ كامل‌ مورد بيمه‌ خواهدبود. اين‌ بيمه‌ در مواردي‌ كه‌ ماشين‌ آلات‌ در حال‌ كار يا تعمير باشد و يا به‌ منظ‌ور بازديد و تميزكاري‌، پياده‌ و سوار شود و يا در جايي‌ متوقف‌ باشد، در ط‌ول‌ مدت‌ بيمه‌ نافذ خواهد بود

بيمه‌ سازه هاي تكميل شده
پوشش اين بيمه‌نامه كه به صورت اختصار با عبارت CECR نمايش داده ميشود؛ بعد از اتمام پروژه‌هاي پيمانكاري ونصب وتحويل آن به كارفرما آغاز مي‌گردد. به عبارتي؛ اين بيمه نامه در دوران بهره برداري از پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد. سازه‌هائي همچون: پل‌ها، جاده‌ها، سدها، ايستگاه‌هاي پمپاژ آب و هر سازه‌اي كه در حال بهره‌برداري است؛ مي‌توانند در اين نوع بيمه نامه تحت پوشش قرار گيرند. لازم به ذكر است پوشش بيمه اي مواردي نظير مدارس، ساختمان‌هاي مسكوني، هتل‌ها و غيره، با اين بيمه‌نامه قابل ارائه نمي‌باشد. بديهي است هر سازه در حال بهره برداري، ممكن است از طرف خطرات خاصي مورد تهديد قرار گيرد ، بنابر اين نوع پوشش در اين نوع بيمه نامه تمام خطر نبوده و محدود به خطراتي است كه از طرف

بيمه گذار درخواست مي شود. برخي از استثنائات اين نوع بيمه نامه عبارتند از :
• هر نوع سهل انگاري
• جنگ ، حمله هسته اي
• اشتباهات ناشي از طراحي غلط
• خسارات تبعي
• عيب ذاتي

اين بيمه‌نامه بصورت ساليانه صادر مي‌گردد. لازم به ذكر است دراين نوع بيمه نامه ؛خسارات و صدمات وارده به اشخاص و اموال افراد ثالث نيز مي‌توانند در طول مدت اجراي پروژه، تحت پوشش بيمه‌اي قرار گيرند. آنچه كه در اين نوع بيمه نامه حائز اهميت است، اظهار ارزش واقعي موارد بيمه توسط بيمه گذار (نه براساس ارزش دفتري) مي‌باشد. چرا كه درغير اينصورت، روند پرداخت خسارت دچار مشكل خواهد شد .

بيمه ‌تجهيزات الكترونيك
اين بيمه نامه به صورت اختصار با عبارت EI نمايش داده شده و براي پوشش بيمه اي دستگاههاي الكترونيكي مانند :
دستگاه‌هاي اشعه ايكس رايانه ها دوربين‌هاي نقشه برداري ديجيتالي دستگاه‌هاي مخابراتي ماشين‌هاي اداري وغيره مورد استفاده قرار مي‌گيرد .
اين بيمه نامه بصورت استاندارد تمام خطر مي‌باشد؛ امابرخي از شركت‌هاي بيمه آنرا بصورت خطرات ذكر شده صادر مي‌نمايند. معمول‌ترين خطرات مورد درخواست براي اين نوع بيمه‌نامه عبارتند از: خطرات طبيعي برخورد مورد بيمه باجسم ثابت يا متحرك آبديدگي مورد بيمه يا نفوذ مايعات به مورد بيمه نوسانات برق سرقت اين بيمه نامه داراي استثنائاتي است كه در شرايط عمومي آن ذكر مي‌شود. اين بيمه‌نامه شرايط ثابتي براي كليه شركت‌هاي بيمه ندارد و هر شركت بيمه‌اي ممكن است آنرا تحت شرايط مورد نظر خود صادر نمايد. لازم به ذكر است رايانه‌هاي رو ميزي و دستي هم در اين نوع بيمه‌نامه مي‌توانند تحت پوشش بيمه‌اي قرار گيرند .
بيمه‌ شكست ماشين آلات
اين بيمه نامه به صورت اختصار با عبارت MB نمايش داده شده و خسارات وارد بر ماشين آلات و تجهيزات كارخانجات ناشي از عيوب مكانيكي و يا الكتريكي كه بطور ناگهاني وغير قابل پيش بيني به وقوع مي پيوندد را تحت پوشش قرار مي‌دهد. ماشين آلات ودستگاههاي زير مي‌توانند از اين نوع پوشش بيمه‌اي استفاده نمايند :
• ژنراتورها؛ توربين‌ها
• ماشين آلات تراشكاري، بافندگي، چاپ
• ماشين آلات توليدمواد غذائي

برخي ازخطرات تحت پوشش در اين نوع بيمه نامه عبارتند از :
• عيوب ناشي از شكست مكانيكي ماشين آلات
• اشتباه در سيستم روغن كاري
• عوامل جوي
• خسارات فيزيكي ناگهاني و غير قابل پيش بيني
• طراحي غلط
• شكست الكتريكي كه عمدتا ناشي از نوسانات برق مي باشد .
• اشتباهات عمدي و خرابكارانه كارگران
• افتادن اشياء خارجي به درون ماشين
بيمه شكست ماشين آلات داراي بعضي استثنائات نيز مي‌باشد كه برخي از آنها عبارتند از :
• خساراتي كه توسط بيمه نامه هاي ديگر تحت پوشش قرار دارند .
• خسارات طبيعي
• جنگ
• عمل عمدي بيمه گذار و يا نمايندگان او
• استهلاك و خوردگي
شايان ذكر است مدت اين بيمه نامه يكسال صادر مي‌باشد، كه بنا به درخواست بيمه گذار مي‌تواند براي مدت كمتر و يا بيشتر از آن نيز ارائه شود.

بيمه تضمين كيفيت ساختمان ( بيمه نامه عيوب اساسي و پنهان ساختمان ) :
بيمه‌اي است كه براي حمايت از استفاده كنندگان و خريداران ساختمان‌ها كه سرمايه زندگي خود را براي خريد منزل و سرپناه هزينه ميكنند طراحي و ارائه گرديده است. موضوع اين بيمه نامه جبران خسارات ناشي از هر گونه نقص و عيب در سازه‌هاي اصلي ساختمان ناشي از طراحي و اجراي نادرست، به كارگيري مواد و مصالح غير استاندارد مي‌باشد .

سازه‌هاي اصلي ساختمان: عبارتست از سازه‌هاي باربر اصلي براي پايداري يا استحكام ساختمان‌ مانند پي، ستونها، كف‌ها، تيرها، بادبندها و تمام ديوارهاي باربر و سقف ها .

سازه هاي جانبي ساختمان : عبارتست از اجزاي غيرباربر ساختمان ها مانند ديوارهاي غيرباربر، پنجره ها ، گچ كاريها، كاشي كاريها، كف پوشها، دربها ، نازك كاريها،لوله كشي هاي آب ،گاز و فاضلابهاي داخلي و تاسيسات الكتريكي و مكانيكي ثابت به استثناي مواردي كه تحت عنوان سازه هاي اصلي تعريف شده اند .

نكته قابل توجه آنست كه خسارات وارد به سازه هاي جانبي ساختمان در صورتي توسط اين بيمه نامه پوشش داده ميشود كه ناشي از وقوع خسارت در سازه اصلي ساختمان باشد .

ذينفع اين بيمه نامه مالك ساختمان يا هر شخصي كه بنا به درخواست بيمه گذار نام وي در اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت مطابق با شرايط بيمه نامه به وي پرداخت مي‌گردد و يا هر شخص ديگري كه بعداً‌ مالك خواهد شد، بوده و سرمايه بيمه شده، سرمايه نهايي است كه پس از تكميل ساختمان توسط بازرس فني بيمه گر محاسبه مي‌شود .

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست :
۱- خسارت هايي كه عمداً يا سهواً توسط بيمه گذار يا ذينفع سبباً يا مباشرتاً به موضوع بيمه وارد مي شود.
۲- آسيب هاي ناشي از آتش سوزي يا انفجار به استثناي مواردي كه آتش سوزي يا انفجار به طور مستقيم ناشي از خسارت تحت پوشش اين بيمه نامه باشد.
۳- خسارت ناشي از سيل، آتشفشان ، طوفان ،صاعقه و همچنين زلزله مگر اينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
۴- جنگ، تجاوز، عمليات تروريستي يا خراب كاري، انقلاب، قيام، شورش، توقيف، غصب(چه انتظامي وچه‌غيرآن)، مصادره به هرنحو، جنبش‌هاي دسته‌جمعي، اعتصاب، كودتا، مبارزات سياسي، بلوا، ياغيگري و هر گونه عمليات خصمانه .
۵- خسارات مستقيم ويا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو وآلودگي هاي مربوط به آنان .
۶- خسارات ناشي از رانش يا جابجايي زمين
۷- خسارات ناشي از نشست ساختمان مگر اينكه به دليل طراحي نادرست باشد.
۸- خسارت ناشي از ساختمان هاي مجاور، تاسيسات شهري و آبهاي زيرزميني .
۹- هر گونه خطا، نقص يا اشتباه در طرح ، اجرا يا مصالح مربوط به سازه هاي جانبي ،تجهيزات ، لوازم و اثاث يا اجزاي خارجي ساختمان و نازك كاري.
۱۰- هر گونه تغيير در رنگ، نما، لكه شدن يا خرابي ظاهري و سطحي.
۱۱- خسارتهاي ناشي از تعميرات ، تغييرات و اضافات سازه هاي اصلي پس از تكميل ساختمان، مگر با اطلاع قبلي و موافقت كتبي بيمه گر.
۱۲- هر نوع خسارت ناشي از عايق كاري و عايق بندي ساختمان، پشت بام، لوله هاي آب و فاضلاب ، مخازن،كليه تاسيسات ساختمان وياتجهيزات تحت پوشش آن مگراينكه توافق ديگري صورت گرفته باشد.
۱۳- هر گونه ماليات ،‌عوارض ، هزينه و جريمه ناشي از افزايش ارزش مورد بيمه .
۱۴- خسارات ناشي از هر موضوعي كه بازرس فني كتباً به بيمه گذار ابلاغ نموده و يا در گواهي تاييد مقيد به شرطي شده است ، مگر اينكه متعاقباً اصلاح شده و مورد تاييد بيمه گر نيز قرار گرفته باشد يا مستقيماً ناشي از آن نباشد.
۱۵- خسارت هاي ناشي از فرسودگي و استهلاك ساختمان .
۱۶- خسارت وارده به اثاثيه منزل.

بيمه سازه هاي گلخانه
از انجا كه سازه اي گلخانه اي و عوامل توليد را مخاطراتي از قبيل سيل ، صاعقه، زلزله ، اتش سوزي ، برف تگرگ و غيره تهديد مي كند و عموما يكي از مشكلاتي كه صاحبان گلخانه را در زمان وقوع خسارات سنگين با ان مواجه مي نمايد مشكلات مالي جهت شروع به كار مجدد و ايجاد سازه اي سالم و مناسب كشت مي باشد.

برخي مشخصات بيمه نامه سازه هاي گلخانه اي عبارتند از:

مدت بيمه :
بيمه نامه بر اساس مدت به دو روش قابليت صدور دارد:
۱- بيمه نامه به صورت ساليانه صادر مي شود و در صورت درخواست بيمه گزار به صورت ساليانه قابل تمديد مي باشد.
۲- مدت بيمه براي متقاضيان وام ، از زمان اخذ وام تا پايان دوره بازپرداخت وام مي باشد.

سرمايه بيمه شده :
۱- ارزش سازه شامل: اسكلت ، تاسيسات و پوشش سازه مي باشد كه بيمه گزار در فرم پرسشنامه اظهار مي نمايد .
۲- برداشت ضايعات : مبلغي است كه پس از بروز حادثه ، هزينه هاي جمع اوري ضايعات و نصب مجدد سازه را پوشش مي دهد.

خطرارت تحت پوشش :
طوفان ، تگرگ، سيل ، باد شديد، صاعقه ، اتش سوزي ، برف سنگين ، زلزله
جابجايي انبوه كالا و مسافر به وسيله ناوگانهاي هوايي و دريايي و متعلقات مربوطه دراقصي نقاط جهان ايجاب مي نمايد پوشش هاي مناسب بيمه اي در برابر خطرات و حوادث احتمالي بمنظور حفظ و حراست از اينگونه سرمايه ها با اطمينان خاطر بيشتر به فعاليتهاي تجاري و اقتصادي خود ادامه دهند.