بیشتر بدانیم

بیمه خودرو را می توان از جمله رایج ترین بیمه هایی به شمار آورد که در عصر حاضر مردم با آن سر و کار دارند . تعداد زیاد وسایل نقلیه سبک و سنگین با کاربردهای متفاوت و وقوع حوادث و اتفاقاتی که به اشکال گوناگون و در ابعادی وسیع و گسترده موجب بروز زیانهای جانی و مالی فراوان می شود که جبران اغلب این خسارت ها خارج از توانایی مالی دارندگان و یا رانندگان وسایل نقلیه موتوری می باشد .

بیمه شخص ثالث همانگونه که از نام آن مشخص می‌گردد، خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث را پوشش می‌دهد و چون با عنوان اتومبیل مطرح می‌شود، پس خسارت‌هایی که رانندگان اتومبیل به افراد ثالث و اموال آن‌ها وارد می‌نمایند، بیمه شخص ثالث اتومبیل نام دارد.

شخص ثالث به کلیه افرادی می‌گویند که در هنگام رانندگی ممکن است اتومبیل به آن‌ها برخورد نماید. طبق ماده ۱ قانون شخص ثالث همه کسانی که اقدام به رانندگی می‌نمایند ملزم به خرید بیمه شخص ثالث می‌باشند.

خسارت های قابل تامین :

• بیمه شخص ثالث: جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث، شامل خسارت‌های مالی و خسارت‌های جانی.

• بیمه حوادث سرنشین: جبران خسارت وارده به سرنشینان اتومبیل مورد بیمه.

بیمه بدنه

دارنده‌ و يا مالك‌ وسيله‌ نقليه اتومبيل‌ خود را در برابر خطرات‌ بيمه‌مي‌كند تا در صورت‌ بروز حادثه‌ و ايجاد خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ موضوع‌بيمه‌، شركت‌ بيمه خسارت‌ وارد را براساس‌ شرايط بيمه‌نامه‌ جبران‌ كند. منظور از خطرات‌ موردتعهد بيمه‌گر، همان‌ حوادثي‌ است‌ كه‌ درصورت‌ واقع‌ شدن‌ چنانچه‌ باعث‌ نابودي‌ و يا آسيب‌ ديدگي‌ اتومبيل‌ شود بيمه‌گر موظف‌ به‌ جبران‌ آن‌خواهد بود:

* خطرهاي‌ اصلی بیمه نامه :

– حوادثي‌ كه‌ منجر به‌ ورود خسارت‌ به‌ وسيله‌ نقليه‌ مورد بيمه‌ گردد، مانند تصادم‌ دو اتومبيل‌،برخورد وسيله‌ نقليه‌ با اجسام‌ ثابت‌ و يا متحرك‌، برگشتن‌ و يا سقوط اتومبيل
– آتش‌سوزي‌، صاعقه‌ و انفجار وسيله‌ نقليه
– سرقت‌ كلي‌
– خسارات‌ وارد به‌ لوازم‌ يدكي‌ اصلي‌ اتومبيل‌ كه‌ براساس‌ كاتالوگ‌ همراه‌ اتومبيل‌ به‌ دارنده‌ آن‌ حويل‌شده‌ باشد
– پرداخت‌ كليه‌ هزينه‌هاي‌ معقول‌ و منطقي‌ كه‌ به‌ منظور نجات‌ مورد بيمه‌ و حمل‌ و نقل‌ آن‌ به ‌تعميرگاه‌ و يا محل‌ امن‌ صورت‌ پذيرفته‌ باشد
– خساراتي‌ كه‌ در جريان‌ حمل‌ و نقل‌ توسط جرثقيل‌، خط آهن‌ و يا ساير وسايل‌ نقليه‌ به‌ مورد بيمه ‌وارد آيد

 

* خطرهای اضافی :

– حوادث طبیعی
– سرقت درجای تمام قطعات درخواستی
– نوسان قیمت
– شکست شیشه به تنهایی
– پاشیدن رنگ و اسید و مواد شیمیایی
– هزینه های ایاب و ذهاب
– حذف فرانشیز

در اين نوع بيمه مالك وسيله نقليه اتومبيل خود را در برابر خطرات بيمه مي كند تا درصورت بروزحادثه، خسارت وارده را براساس شرايط بيمه نامه جبران نمايد

شرايط عمومي بيمه بدنه خودرو

فصل اول

كليات

ماده ۱: اساس قرارداد
اين بيمه نامه براساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۱۶ و پيشنهاد بيمه گذار ( كه جزءلاينفك بيمه نامه مي باشد ) تنظيم شده و مورد توافق طرفين است. آن قسمت از پيشنهادكتبي بيمه گذار كه مورد قبول بيمه گرنبوده و همزمان با صدور بيمه نامه يا قبل از آنبه صورت كتبي به بيمه گذار اعلام گرديده است جزء تعهدات بيمه گر محسوب نميشود.
ماده ۲: اصطلاحات
اصطلاحات زير صرفنظر از هر معني و مفهوم ديگري كه ممكن است داشته باشند در اين شرايط عمومي با تعريف مقابل آن به كار رفته است
۱- بيمه گر:شركت بيمه اي است كه مشخصات آن در اين بيمه نامه درج گرديده است و درازاي دريافت حق بيمه ، جبران خسارت احتمالي را طبق شرايط اين بيمه نامه به عهده ميگيرد
۲- بيمه گذار:شخص حقيقي ياحقوقي است كه مالك موضوع بيمه است يا به يكي از عناوين قانوني ، نمايندگي مالك ياذينفع را داشته يا مسئوليت حفظ موضوع بيمه را از طرف مالك دارد و قرارداد بيمه رابا بيمه گر منعقد مي كند و متعهد پرداخت حق بيمه آن مي باشد
۳- ذينفع :شخصي است كه بنا به درخواست بيمه گذار نام ويدر اين بيمه نامه درج گرديده است و تمام يا بخشي از خسارت به وي پرداخت ميشود.
۴- حق بيمه :مبلغي است كه دربيمه نامه مشخص شده و بيمه گذار موظف است آن را هنگام صدور بيمه نامه يا به ترتيبي كه در بيمه نامه مشخص مي شود به بيمه گر پرداخت نمايد
۵- موضوع بيمه :وسيله نقليه زميني است كه مشخصات آن دراين بيمه نامه درج شده است. لوازمي كه مطابق كاتالوگ وسيله نقليه بيمه شده به خريدار تحويل و يا در بيمه نامه درج شده است نيز جزو موضوع بيمه محسوب ميشود.
۶- فرانشيز :بخشي از هر خسارت است كه به عهده بيمه گذار است و ميزان آن در بيمه نامه مشخص مي گردد.

۷- مدت اعتبار بيمه نامه :شروع و پايان مدت اعتبار بيمه نامه به ترتيبي خواهد بود كه در بيمه نامه معين ميگردد.

فصل دوم


خسارت ها و هزينه هاي تحت پوشش
ماده ۳: خسارت هاي تحت پوشش 

جبران خسارت هاي وارد به موضوع بيمه و هزينه هاي مربوط ، به شرح زير در تعهد بيمه گر خواهد بود :

۱- خسارتي كه ناشي از برخورد موضوع بيمه به يك جسم ثابت يا متحرك و يا برخورد اجسام ديگر به موضوع بيمه و يا واژگوني و سقوط موضوع بيمه باشد و يا چنانچه در حين حركت،اجزا و يا محمولات موضوع بيمه به آن برخورد نمايد و
موجب بروز خسارت شود.
۲- خسارتي كه در اثر آتش سوزي ، صاعقه و يا انفجار به موضوع بيمه و يا لوازم يدكي اصلي همراه آن وارد گردد.
۳- درصورتي كه موضوع بيمه دزديده شود و يا در اثر عمل دزدي يا شروع به دزدي به وسيله نقليه و يا وسايل اضافي آن كه در بيمه نامه درج شده است خسارت وارد شود., خسارتي كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به آن وارد شود.
۵- خسارت باطري و لاستيك هاي چرخ موضوع بيمه در اثر هر يك از خطرات بيمه شده تا پنجاه درصد قيمت نو قابل پرداخت است.
ماده ۴: هزينه هاي قابل تأمين هزي

نه هاي متعارفي كه بيمه گذار براي نجات موضوع بيمه خسارت ديده وجلوگيري از توسعه خسارت و نيز انتقال موضوع بيمه خسارت ديده به نزديك ترين محل مناسب براي تعمير آن پرداخت مي نمايد حداكثر تا بيست درصد كل خسارت وارده قابل جبران خواهد بود

فصل سوم

خسارتهاي مستثناء شده يا غير قابل جبران

ماده ۵: خسارت هاي مستثناء شده

خسارت هاي زير تحت پوشش اين بيمه نامه نيست مگر آنكه در بيمه نامه يا الحاقيه آن به نحو ديگري توافق شده باشد :

۱- خسارت هاي ناشي از سيل ، زلزله و آتشفشان
۲- خسارت هايي كه به علت استفاده از موضوع بيمه در مسابقه اتومبيل راني يا آزمايش سرعت به آن وارد شود .
۳- خسارت هاي وارد به موضـــوع بيمه به علت حمل مواد منفجره ، سريع الاشتعال و يا اسيدي مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص حمل آن باشد
۴- خسـارت هاي وارده در اثر پاشـيده شدن رنگ ، اسيد و ساير مواد شيميايي روي بدنه موضوع بيمه مگر آنكه ناشي از حوادث تحت پوشش بيمه باشد
۵- خسارت ناشي ازسرقت لوازم و قطعات موضوع بيمه پس از وقوع حادثه .
۶- خسارت ناشي از كشيدن ميخ و ساير اشياء مشابه روي بدنه موضوع بيمه .
۷- كاهش ارزش موضوع بيمه حتي اگر دراثر وقوع خطرات بيمه شده باشد .
۸- زيان ناشي ازعدم امكان استفاده ازموضوع بيمه حادثه ديده به علت تحقق خطــــرات تحت پوشش بيمه نامه .

ماده ۶ : خسارت هاي غير قابل جبران

در موارد زير جبران خسارت در تعهد بيمه گر نخواهد بود :

۱- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ، اعتصاب و يا تهاجم .
۲- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي .
۳- خسارت هايي كه عمدا” توسط بيمه گذار ، ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد مي شود .
۴- خسارت هاي وارده به موضوع بيمه حين گريز از تعقيب مقامات انتظامي مگر آنكه عمل گريز توسط متصرفين غير قانوني باشد .
۵- در صورتي كه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه راننده براي رانندگي موضوع بيمه متناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهينامه در حكم بطلان آن نيست .
۶- خسارت هاي ناشي از حوادثي كه طبق گزارش مقامات ذيصلاح به علت مصرف مشروبات الكلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد .
۷- خسارت ناشي از بكسل كردن وسيله نقليه ديگر مگر آنكه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين كار باشد و اصول و مقررات ايمني را راعايت كرده باشد .
۸- خسارت هاي وارده به وسايل و دستگاههاي الكتريكي و الكترونيكي موضوع بيمه درصورتي كه ناشي از نقص و خرابي در كار كرد آنها باشد .
۹- خسارت هايي كه به علت حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شود .فصل چهارموظايف و تعهدات بيمه گذار


ماده ۷ : رعايت اصل حد اعلاي حسن نيت
بيمه گذار مكلف است پرسش هاي كتبي بيمه گررا با دقت و صداقت و به طور كامل پاسخ دهد . هرگاه بيمه گذار در پاسخ به پرسش هاي بيمه گر عمدا” از اظهار مطلبي خودداري و يا اظهار خلاف واقع بنمايد به نحوي كه مطالب اظهار نشده و يا اظهارات خلاف واقع ، موضوع خطر را تغيير دهد و يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد قرارداد بيمه از تاريخ انعقاد باطل و بلااثر خواهد بود حتي اگر مطلبي كه كتمان شده و يا برخلاف واقع اظهار شده است هيچگونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. در اين صورت علاوه بر آنكه وجوه پرداختي بيمه گذار به وي مسترد نخواهد شد بيمه گر مي تواند اقساط معوق حق بيمه تا آن تاريخ را نيز از وي مطالبه نمايد.

ماده ۸ : پرداخت حق بيمه
قرارداد بيمه با تقاضاي بيمه گذار و قبول بيمه گر منعقد مي شود ولي شروع تامين و اجراي تعهدات بيمه گر منوط به پرداخت حق بيمه به ترتيبي است كه در بيمه نامه پيش بيني شده است .چنانچه پرداخت حق بيمه به صورت قسطي باشد و بيمه گذار يك ياچند قسط از اقساط موعد رسيده حق بيمه را پرداخت نكند بيمه گر مي تواندبيمه نامه رافسخ نمايد . چنانچه بيمه گر بيمه نامه را فسخ نكرده باشد ، در صورت وقوع حادثه ،پرداخت خسارت تابع ضوابط پيش بيني شده در شرايط خصوصي بيمه نامه خواهد بود .
ماده ۹ : اعلام تشديد خطر
هرگاه در طول مدت بيمه تغييراتي دركيفيت و ياوضعيت و ياكاربري موضوع بيمه بوجود آيد كه موجب تشديد خطر شود بيمه گذار موظف است به محض اطلاع ، بيمه گر را آگاه سازد . درصورت تشديد خطرقبل از وقوع خسارت ، بيمه گر مي تواند حق بيمه اضافي متناسب با خطررا براي مدت باقيمانده مطالبه و در صورت عدم پرداخت آن توسط بيمه گذار ، قراردادبيمه را فسخ نمايد . هرگاه بعد از وقوع خسارت ، تشديد خطر معلوم شود بيمه گر ميتواند خسارت را براساس نسبت حق بيمه تعيين شده به حق بيمه متناسب با خطر مشدد پرداخت كند.

ماده ۱۰ : اعلام خسارت
بيمه گذارموظف است حداكثرظرف پنج روزكاري ازتاريخ اطلاع خود ازوقوع حادثه به يكي ازمراكزپرداخت خسارت بيمه گرمراجعه و باتكميل فرم اعلام خسارت ، وقوع حادثه رااعلام نمايد يا مراتب راظرف مدت مذكور از طريق پست سفارشي به اطلاع بيمه گربرساند. همچنين بيمه گذار موظف است مدارك مثبته و ساير اطلاعاتي كه راجع به حادثه و تعيين ميزان خسارت از او خواسته مي شود را در اختيار بيمه گر قرار دهد. درصورتيكه بيمه گذارهريك ازتعهدات فوق را انجام ندهد بيمه گر‌ ميتواند ادعاي خسارت راردكند مگر آنكه بيمه گذارثابت كند به دليل امور غير قابل اجتناب از عهده انجام آنها برنيامده است .
ماده ۱۱ : عدم اظهارات خلاف واقع
هرگاه بيمه گذار به قصد تقلب ، در خصوص خسارت و كيفيت وقوع حادثه به طور كتبي اظهارات نادرستي بنمايد و يا مدارك مجعول تسليم كند بيمه گر مي تواند وي را از دريافت خسارت محروم كند .

ماده ۱۲ : جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت
بيمه گذار موظف است براي جلوگيري از وقوع حادثه و توسعه خسارت و يا نجات موضوع بيمه و لوازم همراه آن ، اقدامات واحتياط هاي لازم را كه هر كس عرفا” از مال خود مي كند به عمل آورد . چنانچه ثابت شود كه بيمه گذار عمدا” از انجام اين اقدامات خودداري نموده است بيمه گر مي تواند به نسبت تاثير قصور بيمه گذار ، خسارت پرداختي را تقليل دهد .

ماده ۱۳: خودداري از جابجايي و يا تعمير وسيله نقليه

در صورت بروز حادثه بيمه گذار بايد از جابجايي وسيله نقليه جز به حكممقررات يا دستور مقامات انتظامي و همچنين تعمير آن بدون موافقت بيمه گر خودداري نمايد .

ماده ۱۴ : انتقال حقوق بيمه گذار به بيمه گر

بيمه گر در حدودي كه خسارت وارده را قبول يا پرداخت مي كند درمقابل اشخاصي كه مسئول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود وبيمه گذار موظف است از هر عملي كه اقدام بيمه گر را عليه مسئول خسارت مشكل و يانامقدور مي سازد خودداري نمايد. در غير اينصورت بيمه گر مي تواند خسارت را پرداخت نكند يا در صورت پرداخت خسارت ، حق استرداد آن را از بيمه گذار خواهد داشت.

فصل پنجم

فسخ و انفساخ قراردادبيمه

ماده ۱۵ : فسخ قرارداد بيمه
در موارد زير بيمه گر يا بيمه گذارمي تواند قرارداد بيمه را فسخ نمايد :
الف – موارد فسخ از طرف بيمه گر :
۱- در صورتي كه بيمه گذار حق بيمه را به موقع نپردازد.
۲-در صورت تشديد خطر مگر آنكه توافق خاصي بين طرفين صورت گرفته باشد .
۳- چنانچه بيمه گذار سهوا” از اظهار مطالبي خودداري يا اظهارات خلاف واقع بنمايد و مطالب اعلام نشده يا اظهارات خلاف واقع در ارزيابي خطر موثرباشد
ب – موارد فسخ از طرف بيمه گذار :
۱- در صورتي كه خطر موضوع بيمه كاهش يابد و بيمه گر حاضر به تخفيف در حق بيمه نشود.
۲- در صورتي كه فعاليت بيمه گر به هر دليل متوقف شود
تبصره-درصورتي كه بيمه گذار بنا به دلايل ديگري متقاضي فسخ بيمه نامه باشد بيمه گر حق بيمه مدت اعتبار بيمه نامه را به روش كوتاه مدت محاسبه و باقيمانده حق بيمه را به بيمه گذار پرداخت مي كند.

ماده ۱۶: انفساخ قرارداد بيمه
درصورتي كه موضوع بيمه به علت وقوع حوادثي كه تحت پوشش اين بيمه نامه نيست ازبين برود ، بيمه نامه منفسخ مي گردد.

ماده ۱۷: نحوه اعلام فسخ وبرگشت حق بيمه

چنانچه بيمه گذار يا بيمه گر بخواهند بيمه نامه را فسخ كنند بايد مراتب را به طور كتبي ورسمي به طرف مقابل اطلاع دهند. اثر فسخ درتمام موارد ده روز پس از ابلاغ مراتب به اقامتگاه طرف مقابل شروع مي شود. درصورت فسخ قرارداد بيمه ازطرف بيمه گر يا بيمه گذار يا انفساخ قرارداد بيمه، حق بيمه مدت اعتبار بيمه (به جز در مورد تبصره ماده ۱۵) به صورت روزشمار محاسبه وباقيمانده به بيمه گذار مسترد مي گردد
تبصره :درصورتيكه ذينفع بيمه نامه شخص ديگري غيراز بيمه گذارباشد فسخ بيمه نامه توسط بيمه گذار مستلزم كسب موافقت ذينفع مي باشد. درصورت فسخ از طرف بيمه گر، مراتب بايدعلاوه بر بيمه گذاربطوركتبي به اطلاع ذينفع نيز رسانده شود.

ماده ۱۸: انتقال مالكيت وسيله نقليه بيمه شده

درصورت انتقال مالكيت موضوع بيمه به هريك ازانحاءقانوني، بيمه گذار مي تواند بيمه نامه رافسخ وحق بيمه مدت باقيمانده بيمه نامه خودرا مسترد نمايد. درصورت عدم فسخ بيمه نامه چنانچه مالك جديد به تعهدات بيمه گذار درمقابل بيمه گر عمل نمايد تعهدات بيمه گردرقبال مالك جديد ادامه خواهد يافت.
تبصره – چنانچه انتقال مالكـيت موضوع بيمه پس از وقوع حادثه اي باشدكه به بيمه گراعلام نشده است بيمه گر هيچ گونه مسئوليتي براي جبران خسارت هاي وارده درمقابل مالك جديد نخواهد داشت.فصل ششم

نحوه تعيين وپرداخت خسارت


ماده ۱۹: نحوه تعيين مقدار خسارت
مقدار خسارت قابل پرداخت توسط بيمه گر به ترتيب زير تعيين مي شود.درصورت عدم توافق درمورد ميزان خسارت طبق ماده ۲۲ عمل خواهد شد.
الف- خسارت كلي :
موضوع بيمه موقعي بكلي ازبين رفته تلقي خواهد شد كه حداقل ۶۰ روز پس ازسرقت پيدا نشود يا به علت حوادث مشمول بيمه به نحوي آسيب ببيند كه مجموع هزينه هاي تعمير وتعويض قسمتهاي خسارت ديده آن بااحتساب هزينه هاي نجات از ۷۵ درصد قيمت آن درروز حادثه بيشتر باشد.
تبصره ۱ :درخسارت كلي ملاك محاسبه و تسويه خسارت ، ارزش معاملاتي موضوع بيمه در روز حادثه و حداكثر تامبلغ بيمه شده خواهدبود. از خسارت كلي ، ارزش بازيافتي احتمالي و كسورات مقرر كسر و هزينه متعارف نجات و حمل تاحد مقرر به آن اضافه مي شود مشروط بر اينكه از كل مبلغ بيمه بيشترنشود
تبصره ۲ :ارزش بازيافتي موضوع بيمه توسط بيمه گر تعيين مي شود . در صورت عدم موافقت بيمه گذار با ارزش تعيين شده، بيمه گر پس از تملك موضوع بيمه و انتقال سند ، خسارت را با كسر فرانشيز و سايركسورات و اضافه نمودن هزينه هاي متعارف نجات و حمل پرداخت خواهد نمود.
تبصره ۳ :با پرداخت خسارت كلي ، قرارداد بيمه خاتمه مي يابد و چنانچه مدت قرارداد بيمه بيش از يك سال باشد حق بيمه سال هاي بعدبه بيمه گذار مسترد مي شود.
تبصره ۴:قبل از پرداخت خسارت مربوط به سرقت كلي موضوع بيمه‌، سند مالكيت وسيله نقليه بيمه شده بايد به بيمه گر منتقل شود.
تبصره ۵ :چنانچه تا يكسال پس از پرداخت خسارت وسيله نقليه سرقت شده و انتقال مالكيت آن به بيمه گر ، وسيله نقليه مذكور پيدا شود بيمه گر موظف است آن را با رعايت آيين نامه بازيافت خسارت مصوب شوراي عالي بيمه به فروش رساند و سهم بيمه گذار از مبلغ بازيافتي را با توجه به درصدي كه از خسارت پرداختي كسر كرده است به وي پرداخت نمايد.ب ) خسارت جزئي :
خسارتهايي كه مشمول تعريف مندرج در بند الف فوق نيست خسارت جزئي تلقي مي شود.ملاك تعيين خسارت جزئي ، هزينه تعمير شامل دستمزد عادله و قيمت روز لوازم تعويضي پس از كسراستهلاك و فرانشيز و اضافه نمودن هزينه نجات و حمل تا حد مقرر خواهد بود. ميزان استهلاك براي قطعات تعويضي(به جزء شيشه ها و شيشه چراغها ) از شروع سال پنجم توليد وسيله نقليه به بعد براي هرسال ۵ درصد و حداكثر ۲۵درصد خواهد بود.
ماده ۲۰ : مهلت و نحوه پرداخت خسارت
بيمه گر موظف است حداكثر پانزده روز بعد از تكميل مدارك و توافق طرفين در خصوص ميزان آنيا اعلام راي داور مرضي الطرفين ، هيئت داوري يا دادگاه ( موضوع ماده ۲۲ ) خسارت راپرداخت كند . اين مدت براي پرداخت خسارت سرقت موضوع بيمه ۶۰ روز است كه از تاريخ اعلام خسارت به بيمه گر شروع و پس از سپري شدن اين مدت در صورت پيدا نشدن موضوع بيمه ، خسارت وارده به موجب شرايط اين بيمه نامه پرداخت مي شود .
تبصره ۱ :بيمه گر مي تواند به جاي پرداخت نقدي خسارت ، موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا” كمتر از آن ميسر نيست تعميركند يا وسيله نقليه مشابهي را در عوض آن به تملك بيمه گذار درآورد. در هرحال فرانشيز و استهلاك به عهده بيمه گذار خواهد بود.
تبصره ۲ :در صورتي كه مبلغ بيمه شده كمتر از ارزش موضوع بيمه در روز وقوع حادثه باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغ بيمه شده با قيمت واقعي آن در روز حادثه مسئول جبران خسارت خواهد بودفصل هفتمسايرمقررات

ماده ۲۱ : بيمه مضاعف

اگر وسيله نقليه موضوع اين بيمه نامه در طول مدت اعتبار قرارداد ، بدون قصد تقلب به موجب بيمه نامه يا بيمه نامه هاي ديگري درمقابل تمام يا بخشي از

خطرات مذكور در اين قرارداد بيمه شده باشد، در صورت وقوع خطرهاي تحت پوشش ، بيمه گر موظف است خسارت را جبران و سپس براي دريافت سهم بقيه بيمه گرها به آنان مراجعه نمايد.چنانچه قبلا ” تمام خسارت با استفاده از ساير بيمه نامه ها جبران شده باشد بيمه گر تعهدي براي جبران خسارت در قبال بيمه گذار نخواهدداشت ولي اگر بخشي از خسارت توسط ساير بيمه گرها جبران شده باشد بيمه گر موظف است براساس نسبت تعهد خود به مجموع پوشش همه بيمه نامه ها ، خسارت را جبران نمايد

ماده ۲۲ : ارجاع به داوري
طرفين قرارداد بايداختلاف خود را تاحد امكان از طريق مذاكره حل وفصل نمايند. اگر اختلاف از طــريق مذاكـــره حــل وفصل نشدمي توانند از طريق داوري يامراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند . درصورت انتخاب روش داوري ، طرفين قرارداد مي توانند يك نفرداور مرضي الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي الطرفين هريك از طرفين داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرفديگر معرفي مي كند.داوران منتخب ، داور سومـــي را انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف با اكثريت آراء اقدام به صـــدور راي داوري مي كنند . درصورتي كه داوران منتخب براي انتخاب داور سوم به توافق نرسند هريك از طرفين قراردادمي تواند تعيين داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود . هريك از طرفين حق الزحمه داور انتخابي خود را مي پردازد و حق الزحمـه داور سوم به تساوي تقسيم مي شود

ماده ۲۳ : مهلت اقامه دعوي
هرگونه ادعاي ناشي از اين بيمه نامه بايد حداكثر ظرف مدت دو سال از تاريخ بطلان ، فسخ و ياانقضاي مدت بيمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش ، از تاريخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعاي ناشي از اين بيمه نامه مسموع نخواهد بود. مرور زمان مي تواند يك دفعه توسط هر يك ا ز طرفين با اظهار نامه رسمي قطع شود . در صورت قطع شدن مرور زمان ، به مدت باقيمانده مرور زمان يك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۲۴ : قلمرو جغرافيايي پوشش قرارداد بيمه
پوشش هاي اين قرارداد شامل خسارت هايي است كه در محدوده جغرافيايي جمهوري اسلامي ايران ايجاد شود و تعميم آن به حوادث خارج از كشور مشروط به توافق خاص است .
اين‌ بيمه ها ‌ فقط‌ در داخل‌ خاك‌ ايران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ ازكشور مشمول‌ بيمه‌ نمي باشد‌ مگر اينكه‌ صراحتا” در شرايط‌ خصوصي‌ بيمه‌نامه‌ ذكرشده‌ باشد

شرايط خطرات اضافي بيمه بدنه
در صورت درخواست بيمه گذار پوششهاي اضافي زير مشروط به پرداخت حق بيمه مربوطه قابل ارائه مي باشد.
۱- سرقت درجا :عبارت است از سرقت قطعات و لوازم خودرو به دو روش سرقت در جا كليه قطعات يا سرقت درجا محدود به قطعات و لوازمات ذكر شده دربيمه نامه بشرح زير قابل ارائه مي باشد:
۱-۱ حداكثر تعهد بيمه گر در طول مدت بيمه نامه تا ۲۰% مبلغ مورد بيمه مي باشد.
۲-۱ تعهد بيمه گر براي يك حلقه چرخ شامل : تيوپ ،رينگ ، قالپاق و سيستم صوتي شامل راديو پخش ، بلند گو ها تا دو درصد مبلغ بيمه شده مي باشد ، مشروط بر اينكه از ارزش روز قبل از حادثه بيشتر نباشد.
۳-۱ خسارت ناشي از سرقت هر يك از قطعات و لوازمات فقط يك بار قابل پرداخت است مگر آنكه بيمه گذار تقاضاي پوشش مجدد نموده و حق بيمه اضافي متعلقه را پرداخت نمايد.
۴-۱ فرانشيز سرقت باطري و لاستيك چرخ هاي اتومبيل معادل ۵۰ درصد قيمت نو آنها قابل پرداخت مي باشد.
۵-۱ بيمه گذار موظف است در صورت وقوع خسارت گزارش مقامات انتظامي ذيربط را اخذ و در اسرع وقت قبل از بازسازي مراتب را به اطلاع بيمه گر برساند.
۲- شكست شيشه :در صورت شكست شيشه بدون وقوع خطرات مورد تعهد ، ارزش روز شيشه و هزينه نصب آن قابل پرداخت خواهد بود ، مشروط بر اينكه خودرو به ارزش روز بيمه شده باشد.
۳- خسارات ناشي از تاثير موادشيميايي:در اين پوشش در صورت سالم و بي عيب بودن رنگ خودرو خسارات ناشي از تاثير انواع اسيدها و ساير مواد شيميايي بر روي رنگ خودرو تحت پوشش قرار مي گيرد.
۴- عدم اعمال قاعده نسبي حق بيمه : منحصر به مواقعي است كه خسارت دريافتي از محل بيمه نامه و يا افزايش قيمت خودرو از ۲۰% مبلغ بيمه شده تجاوز ننمايد و در صورت افزايش قيمت خودرو بيش از در صد مذكور قاعده نسبي سرمايه نسبت به مابه التفاوت اعمال خواهد شد،، در خسارت كلي حداكثر تعهد بيمه گرمبلغ بيمه شده مي باشد.
اين پوشش مخصوص بيمه نامه هايي است كه در زمان صدورخودرو به قيمت روزبيمه شده باشد.
۵- هزينه هاي اياب و ذهاب :در صورتيكه به علت وقوع يكي از خطرات تحت پوشش به استثناء ( سرقت و خسارت كلي ) امكان استفاده از مورد بيمه براي بيمه گذار ميسر نباشد روزانه تا مبلغ ۵۰ هزار ريال هزينه اياب و ذهاب قابل پرداخت بود مدت اين پوشش در طول سال حداكثر سي روز است
هزينه اياب و ذهاب پس از كسر سه روز اول به عنوان فرانشيزپرداخت خواهد شد.
۶- حوادث طبيعي :دراين پوشش خسارات ناشي از سيل ، زلزله ، آتشفشان ، طوفان و تگرگ تحت پوشش قرار ميگيرد.
توضيح اينكه فرانشيز تمامي پوششها در ظهر فرم بيمه نامه قيد گرديده و تخفيفات آنها هـمانند درصدهاي خطرات اصلي منظور خواهــد شد چنانچه بيمه گذار از محل هر يك از خطرات اضافي، خسارتي دريافت نمايد‌، به هنـــگام تجـديد بيمه نامه ، تخفيف عدم خسارت تمامـــي خطرات اضافي حذف خواهد شد

نحوه صدور بيمه نامه بدنه
بيمه‌ گذار مي‌ تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه به‌ همراه وسيله نقليه به يكي‌ از واحدهاي‌ صدور بيمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ،فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس‌ بيمه‌ تكميل‌نمايد. كارشناس‌ بيمه‌ پس‌ از بازديد اوليه از خودرو و تكميل فرم مربوطه آن را به واحد صدور ارجاع مي دهد.
بيمه‌ گذار بايستي ‌حق‌بيمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد، حواله‌ بانكي‌، چك‌ ،پرداخت‌ و رسيد ‌آن ‌را از‌ بيمه‌ گر دريافت‌ نمايد يا به ترتيبي كه مورد توافق قرار گرفته در سررسد معين ،نسبت به پرداخت آن اقدام نمايد، لازم به ذكر است اين بيمه‌ فقط‌ در محدوده جغرافيائي جمهموري اسلامي ايران‌ معتبر بوده و حوادث‌ واقع‌ در خارج‌ ازكشور مشمول‌ اين بيمه‌ نمي باشد‌ مگر بيمه گذار نسبت به خريد پوشش اضافي ترانزيت اقدام نموده باشد .

بيمه اجباري شخص ثالث و حوادث راننده
رشد فزاينده پديده شهرنشيني و زندگي صنعتي در كنار نياز و تمايل بشر به مقوله ارتباطات، حمل و نقل و جابجايي‌ها، به‌رغم مزاياي بي‌شمار تبعات و مصائب پيچيده‌اي را به دنبال داشته است. ساليانه تعداد زيادي از هموطنان عزيز در حوادث و تصادفات رانندگي جان خود را از دست داده و تعداد زيادي نيز با تحمل آثار جراحات، قطع عضو و از كارافتادگي به سختي زندگي مي‌گذرانند. بيمه به عنوان ضامن آرامش و تأمين امنيت خاطر مي‌تواند به كمك انسان‌ها شتافته و از تحميل هزينه‌هاي سرسام‌آور و غيرقابل جبران ناشي از مسئوليت جبران خسارات مادي بكاهد. اين شركت افتخار دارد در راستاي رسالت خود با ارائه پوشش‌هاي بيمه‌اي شخص ثالث و حوادث راننده پاسخگوي نياز و تقاضاي بيمه‌گذاران محترم باشد.


الف: بيمه اجباري شخص ثالث

بر‌اساس قانون ” قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵”، كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
همچنين حداقل مبلغ بيمه موضوع اين قانون در بخش خسارت مالي معادل دو و نيم درصد ( ۵/۲ % ) تعهدات بدني است. بيمه‌گذار مي تواند براي جبران خسارت هاي مالي بيش از حداقل مزبور، در زمان صدور بيمه نامه يا پس از آن، بيمه تكميلي تحصيل كند.

خطرات تحت پوشش در بيمه شخص ثالث
هرگونه سانحه‌اي از قبيل تصادم، تصادف،‌ سقوط، واژگوني، آتش‌سوزي و يا انفجار وسايل نقليه و نيز خساراتي كه از محمولات وسايل نقليه مزبور به اشخاص ثالث وارد مي‌شود.
خسارت هاي قابل جبران:

۱- خسارت بدني:

شامل هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، از كار افتادگي (جزئي يا كلي، موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مي باشد۲- خسارت مالي:
خسارت مالي زيان‌هايي است كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع قانون شخص ثالث به اموال اشخاص ثالث وارد شود.
پرداخت خسارت مالي تا ۲/۵ درصد مبلغ ريالي ديه اعلامي در ماههاي حرام منوط به رويت هم زمان خودروهاي مقصر و زيانديده، دارا بودن بيمه‌نامه‌هاي معتبر طرفين حادثه، احراز وقوع حادثه و اصالت آن توسط بيمه‌گر و قبول تقصير از جانب راننده مقصر خواهد بود. درصورتي كه خسارت وارده بيش از مبلغ مذكور باشد پرداخت خسارت با ارئه گزارش مقامات انتظامي انجام مي پذيرد.ب:بيمه اجباري حوادث راننده
بيمه حوادث راننده غرامت فوت، نقص عضو و از كار افتادگي دائم اعم از كلي و جزئي راننده مسبب حادثه را جبران مي‌كند.
خطرات تحت پوشش در بيمه حوادث راننده
شامل هرگونه سانحه وسيله نقليه مسبب حادثه، تريلر، يدك متصل به آن و يا محمولات آن از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار خواهد بود.

ملاحظات:
۱- پوشش اين بيمه‌نامه شامل راننده وسيله نقليه مسبب حادثه مي‌باشد اعم از اينكه راننده داخل يا خارج از وسيله نقليه باشد.
۲- پرداخت غرامت موكول به آن است كه راننده مسبب حادثه داراي گواهينامه رانندگي متناسب با وسيله نقليه باشد و وقوع حادثه ناشي از مستي، يا استعمال مواد مخدر يا روانگردان وي نباشد.
۳- مبناي محاسبه و پرداخت غرامت نقص عضو و از كار افتادگي اين بيمه‌نامه ضوابط مندرج در آيين‌نامه‌هاي مصوب شوراي عالي بيمه است.
۴- چنانچه راننده وسيله نقليه مسبب حادثه از محل بيمه نامه شخص ثالث يا صندوق تامين خسارتهاي بدني غرامت دريافت نمايد، تعهد بيمه‌گر به ميزان غرامت دريافتي كاهش خواهد يافت.

تخفيفات:

در صورتي كه در مدت اعتبار بيمه‌نامه خسارتي اعلام نشود، هنگام تمديد بيمه‌نامه شخص ثالث اجباري،‌ مازاد اختياري و حوادث راننده تخفيف عدم خسارت ساليانه به شرح ذيل اعمال مي‌گردد:

سال

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم و بيشتر

درصد

۱۰

۱۵

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

توجه مهم براي بيمه گذاران محترم شخص ثالث و حوادث راننده:
طبق ماده ۸ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب سال ۱۳۹۵ جبران كسري پوشش بيمه‌نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنيكه ناشي از افزايش مبلغ ريالي ديه باشد بر عهده صندوق تامين خسارتهاي بدني قرار گرفته است و بيمه‌گذار با افزايش ديه سالانه موظف به اخذ الحاقيه نمي باشد.

نحوه صدور بيمه نامه شخص ثالث

بيمه‌‌گذار مي‌ تواند با در دست داشتن كارت وسيله نقليه و بيمه نامه سال قبل به‌ يكي‌ از واحدهاي‌ صدور بيمه‌ مراجعه‌ نموده‌ ، فرم پيشنهاد مربوطه را با راهنمايي‌ كارشناس‌ بيمه‌ تكميل‌ نمايد. بيمه‌‌گذار مي‌ بايست‌ حق‌بيمه را به‌ صورت‌ وجه‌ نقد پرداخت‌ و رسيد آن‌ را به‌ بيمه‌ گر ارائه‌ نمايد و پس‌ از آن‌ بيمه‌ گر اقدام‌ به‌ صدور بيمه‌ نامه‌ نموده‌ و بيمه‌ نامه‌ را به‌ بيمه‌ گذار تحويل‌ مي‌ نمايد.