خدمات بیمه ای چتر ماندگار

صدور بیمه به صورت آنلاین + حضوری + غیر حضوری

“همراه در صدور ، همگام در خسارت “

  • بیمه خودرو ( ثالث و بدنه )
  • بیمه مخصوص
  • بیمه مسئولیت
  • عمر و سرمایه گذاری ( چترا )
  • بیمه آتش سوزی
  • بیمه باربری
  • بیمه مهندسی

اخبار